Đề thi trắc nghiệm 15 phút Unit 9. A first-aid course Môn Tiếng Anh Lớp 8 Trường THCS Thanh Trì

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 17/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 17/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 1,274 lượt xem Lượt thi 18 lượt thi

Câu 1

Jack has been studying medicine abroad since two years and hasn't seen his family in all that time.

A.

Has been studying

B.

Since

C.

in all that time

D.

abroad

Câu 2

When you have a nosebleed, bend your head slightly forward over a bowl and breathe through your mouth. If it continues........................ for a long time, call a doctor.

A.

To destroy

B.

To bleed

C.

To hurt

D.

To harm

Câu 3

When a person gets a sunburn, move him into a cool, shaded area and....................him with wet towels.

A.

cover

B.

wrap

C.

put on

D.

take off

Câu 4

Eat................bread and more fruit.

A.

many fewer

B.

much fewer

C.

many less

D.

much less

Câu 5

No, don't bother. I.............pick it up sometime this evening.

A.

should

B.

could

C.

must

D.

will

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Xem thêm   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới

TEST ONLINE - E-CONNECT VIỆT NAM
Copyright © 2020. All rights reserved. Phát triển và vận hành bởi Vinagon .Ltd
Địa chỉ: Tầng 3, nhà B, số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (084) 24.3200.6069